AVANTI STEKENE

3DE AMATEURS

Reglement

Sportieve ingesteldheid

 1. Avanti Stekene streeft ernaar ieder spelend lid daadwerkelijk te laten voetballen. Ons motto is dan ook dat elke speler altijd ten minste 1/3 van een wedstrijd opgesteld wordt. Controle hiervan kan door gebruik van eigen wedstrijdformulier.
 2. Avanti Stekene streeft er naar dat elke speler aan zijn trekken komt volgens eigen talenten.
  Dit kan het best door niet te snel over te gaan naar de sterkst mogelijk eliteploeg. We beginnen met al spelend leren voetballen bij de duiveltjes om dan stilletjes aan het competitie-element op te voeren naar gelang de leeftijd stijgt. Er wel altijd over wakend dat sportiviteit, spelvreugde, leren op technisch en tactisch vlak en goede sociale omgang niet lijden onder een al te grote druk door alles in het teken te stellen van slechts één doel : winnen.
  Om erover te waken dat het competitie-element zeer geleidelijk wordt opgevoerd en dat onze sportieve visie wordt gerespecteerd zal de cel jeugd een jaarlijkse planning, goedgekeurd door een algemene jeugdvergadering met trainers en afgevaardigden, voorleggen aan het Dagelijks Bestuur.
 3. Bij de jeugd bepaalt de jeugdcel, in samenspraak met de betrokken trainers, de ploegensamenstellingen. Zij doen dit op het eind van het voorafgaand seizoen met het oog op de voorbereiding van volgend seizoen. Dit om discussies met ouders en trainers te vermijden.
  De opstelling van de ploeg zelf is een zaak van de trainer. Bij de opstelling van spelers houdt de trainer wel rekening met inzet, lichamelijke conditie en aanwezigheid op training.
 4. De 3 bovenstaande punten gelden voor alle jeugdploegen tot en met de reserven. Uitzondering hierop kan dus enkel de eerste ploeg van Avanti Stekene zijn.
 5. Een speler is slechts speelgerechtigd als hij definitief aangesloten is d.w.z. administratief in orde en het lidgeld betaald.
 6. Persoonlijke hygiëne, conditie en verzorging zijn van groot belang voor voetbalspelers. Hiervoor staat bij Avanti Stekene een medische staf (dokter, kinesist, verpleger) ter beschikking.
  Het EHBO-lokaal en –materiaal kan enkel gebruikt worden o.l.v. deze bevoegden en indien een ijsbehandeling nodig is wordt er verzocht de ijsvoorraad zelf terug aan te vullen.
 7. Alle wedstrijden die door ploegen van Avanti Stekene worden gespeeld moeten aangevraagd zijn. Ook op verplaatsing ! De enige uitzondering hierop zijn wedstrijden voor de duiveltjes D (5 jarigen).
  De aanvragen dienen altijd te gebeuren via de hoofdverantwoordelijke voor de jeugd.

Praktische richtlijnen

 1. Drinkwatervoorziening bij de wedstrijden wordt beperkt tot 3 flessen. In geval er echt meer nodig blijkt kan enkel de afgevaardigde nog bijvragen.
 2. Voorziening warm water douches wordt automatisch geregeld door een klok en zou bij economisch gebruik geen tekort mogen opleveren. Om te vermijden dat men nog aan de instelling van de boilers en klok prutst wordt dit afgesloten. Indien er toch een mankement is wordt de verantwoordelijke geraadpleegd om dit op te lossen. Spelers, trainers en afgevaardigden moeten van de boilers afblijven !
 3. De verwarming in de kleedkamers moet na de trainingen en wedstrijden afgezet worden. Oproep aan alle trainers en afgevaardigden om dit altijd te controleren. Ook centraal kan dit geregeld worden aan de thermostaat in de kleine kantine. Aan alle betrokkenen moet dit uitgelegd worden.
 4. Onmiddellijk na het verlaten van de kleedkamers moeten de lichten uitgedaan worden. Ook hier oproep aan de trainers en afgevaardigden om dit altijd te controleren. Indien het gaat om de laatste training dient alles nog zorgvuldig afgesloten te worden.
 5. De verlichting op de oefenterreinen moet zo vlug mogelijk na het verlaten van het terrein door elke trainer uitgezet worden. Indien nodig geeft de verantwoordelijke de technische uitleg i.v.m. afsluiten van de terreinverlichting. Gaat het om de laatste training ook hier weer alle terreinverlichting afsluiten (moet ook binnen gebeuren !).
 6. Respect voor het materiaal a.u.b., vooral voor de voetballen. Laat na elke training het terrein ordelijk achter en leg alle materiaal terug op zijn plaats. Elke trainer probeert een sluitend systeem te vinden voor controle op de voetballen van zijn ploeg. Men mag van het principe uitgaan één speler – één bal.
  Laat geen vuilnis op de terreinen achter. Er zullen vuilbakken bijgeplaatst worden, waardoor de netheid van onze accommodatie verzekerd wordt. Iedereen moet er dan wel op toezien alles netjes te houden.
 7. Voetballen op het terras voor de kantine is verboden omdat dit de gevels en deuren bevuilt en de verlichting beschadigt. Een plakkaat om de aandacht hierop te vestigen wordt aangebracht.
 8. Na het beëindigen van de training en van de wedstrijd vragen wij dat spelers hun schoenen zouden afvegen aan de daarvoor voorziene borstels (voor de kleedkamers).
 9. Fietsen van de spelers dienen geplaatst te worden in de fietsenrekken.
 10. Trainers en afgevaardigden werken zelf een systeem uit voor het kuisen van de kleedkamers.
 11. Alcoholische dranken in de kantine worden enkel geschonken aan personen vanaf 16 jaar. Trainers en afgevaardigden van scholieren zien erop toe dat dit met mate gebeurt voor oudere jeugdspelers. Roken wordt niet toegestaan in de kantine en zal niet toegestaan worden tot de leeftijd van 16 jaar ook buiten de kantine.
 12. Er worden geen witte transfers meer gegeven. Er kunnen wel nog uitzonderingen worden toegestaan (bvb. bij verhuis naar andere gemeente) en na unanieme goedkeuring van het dagelijks bestuur.
 13. Oud-spelers, die uit eigen initiatief, willen terugkeren zullen wel een bijkomende administratieve kost moeten betalen voor hun transfer.
 14. Voor mogelijke geschillen is er een geschillencommissie opgericht. U kan zich wenden bij één van de voorzitters.

Ethische code – respect

 1. Respect voor diversiteit
  Avanti Stekene zorgt ervoor dat alle actoren en belanghebbenden respectvol omgaan met de rijkheid aan diversiteit. Alle vormen van discriminatie en racisme in de sport wordt voorkomen en uit de sport gebannen.
 2. Fairplay beginsel
  Alle actoren en belanghebbenden worden gesensibiliseerd voor het belang van fairplay en worden begeleid en ondersteund bij het implementeren van fair gedrag.
 3. Solidariteit
  Er wordt voor gezorgd dat alle actoren en belanghebbenden solidair en respectvol handelen tegenover zichzelf, de andere en de omgeving.
 4. Ethische commissie
  Er wordt een commissie opgericht “ethisch, respectvol en sportief sporten” die initiatieven zal nemen om alle actoren en belanghebbenden te sensibiliseren en maatregelen kan nemen om onwillige personen te sanctioneren met inbegrip van schorsing, toetredingsverbod tot het stadion tot eventueel uitsluiting van de vereniging (dit mits bevestiging door de Raad van Bestuur). Vooral bestuursleden, trainers en afgevaardigden zullen erover waken dat respectvol sporten hoog in het vaandel wordt gedragen en ongepast gedrag, zowel door spelers, leden, bestuursleden en supporters onmiddellijk dient gemeld te worden aan de commissie Ethisch en Respectvol Sporten.

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 11 april 2013

%d bloggers liken dit: